Thursday, October 30, 2008

EYE EYE EYE EYEEYEYEYEYEY

ある夜の作品、紹介。

寝ているのか。
起きているのか。

chabe

-----------------------------------
フジテレビFACTORY
11/8 フジテレビV4スタジオ
factory_051229.gif
-----------------------------------

Labels: